משלוח עד הבית-עד 7 ימי עסקים.

תקנון ותנאי שימוש באתר:

 
כללי :

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת "KORI DESIGN" )להלן: "האתר"(, בבעלותה של

קורל רינט , ע.פ. 209191238 )להלן: "העסק"(, מפעילת האתר ובעלת הזכויות באתר )להלן:

"המפעילה"(.

האתר משמש כאתר רשמי של המפעילה ברשת האינטרנט ומהווה חנות וירטואלית לרכישת פריטי

אופנה המביאה עימה חדשנות פורצת דרך בתחום האופנה המציגה פרטי לבוש, ואביזרי אופנה

המוצעים למכירה )להלן: "הפריטים"(.

האתר מאשר לאורחיו וללקוחותיו גישה ורכישה של הקולקציות השונות דרך האתר והכל בכפוף

לתנאי השימוש המפורטים )להלן: "תנאי השימוש"(.

תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן

הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים דרכו .

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ולמשתמש ת

הרוכשת ו /או מי שעושה שימוש כלשהו באתר ו/או במידע המצוי באתר )להלן: "המשתמשת"(. לא

תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה או מי מטעמה בקשר לכך.

תנא י השימוש באת ר מהווים הסכם התקשרות מחיי ב )להלן: "חוז ה התקשרו ת "( בין המפעיל ה

לבין המשתמשת.

ככל ואינך מסכים לכל התנאים בתקנון אתר זה, הינך מתבקשת להפסיק את השימוש באתר

לאלתר.

בהמשך הגלישה באתר הינך מתחייבת, מאשר ת ומסכימה לכל התנאים הבאים :

השימוש בלשון נקב ה בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום

בתקנון זה ו/או באת ר בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשתמע .

אם אינך מסכימה למי מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש ת להימנע

מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר,

הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר .

נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב

בינך לבין המפעילה לכל דבר ועניין .

בכל מקרה של סתירה בין הוראות השימוש באתר זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו

הוראות השימוש של אתר זה .

1

. התחייבויות המשתמשות באתר :

1.1

. המשתמשת מתחייבת להשתמ ש בא תר בצורה סבירה, בדרך מקובלת ובתום לב .

1.2

. המשתמשת מתחייב לפעול בהתאם להוראות תנא י השימו ש .

1.3

1.3 . המשתמשת בכניס תה לאתר ובהמשך הפעילות בו מתחייבת לפעול בכפוף לכל די ן

ובהתא ם להנחיות תקנון המפעיל ה ו / או מי מטעמה .

1.4

1.4 . בהמשך השימוש באתר החברה, במידע המצוי בו ובתכניו המשתמשת מאשרת ומסכימ ה

באופן בלתי חוזר שלא לעשות כל שימוש, מכל מין וסוג שהוא – לרבות: העתקה קבועה,

העתקה ארעית, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, צילום, העמדה לרשות הציבור,

שימוש מסחרי )בין בתמורה ובין ללא תמורה( ו/או למטרת רווח וכיוצא באלו – ללא

הסכמה בכתב ומראש מאת החברה .

1.5

1.5 . אין להשתמש במידע המפורסם באתר המפעילה לצורך הצגתו במדיה כלשהי ו/או ברשת

האינטרנט, ללא הסכמה בכתב ומראש מאת החברה .

1.6

1.6 . הפרת הוראות התקנון לעיל ולהלן יזכו את המפעילה לפיצויים בגין כל נזק , ישיר ו/או

עקיף – שנגרם למפעילה כתוצאה מפעילות ו/או התנהגות הנוגדת הוראות התקנון .

2

2 . אחריות המפעילה לתוכן האתר וזמינותו :

2.1

2.1 . המידע המצוי במרשמי הא תר של המפעילה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו

דרך האתר .

2.2

2.2 . בכל מקום בו מצוי ן שם המפעיל ה בהוראות שימוש זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמה .

2.3

2.3 . המפעילה פועלת ונוקטת בכל המאמצים הסבירים כדי להציג באתר מידע שלם ומדויק

אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי המפעילה ו/או מי מטעמה

לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. ו ההסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו

הינה באחריותו המלאה של המשתמש באתר .

2.4

2.4 . כל הצגת מידע על ידי המפעילה לא יחשב כהצעה מחייבת מצד המפעילה.

2.5

2.5 . למפעילה נתון שיקול דעת בלעדי לשינוי מבנה האתר ו/או השירותים המוצעים במסגרתו

וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא מתן התראה מראש למשתמשים בגין שינויים

כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם .

2.6

2.6 . למען הסרת ספק, יש לאמת את כל המידע המוצג באתר עם המפעילה באמצעות פניה

לכתובת הדואר האלקטרוני: kori.organicfashion@gmail.com ו/או באמצעות שירות

לקוחות המפעילה בטלפון: 054-2064055 ו/או האינסטגרם הוא @kori_design .

2.7

2.7 . המפעילה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת )באופן מלא או חלקי(,

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת

הפעילות.

2.8

2.8 . המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמשת את הגישה לאתר ו/או לאפשרות

לבצע בו פעילות כלשהיא ו/או לבטל השתתפות של משתמשת החורג ת מתנאי השימוש כפי

שהובאו לעיל ומנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3

3 . כשירות לבצע פעולות משפטיות באמצעו ת האתר יתאפשר בכפוף לתנאים שלהלן במצטבר :

3.13.1 . המשתמשת הינה בגי רה )מעל גיל 18 ( וכשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות )משתמש ת

שהינ ה קטינה )מתחת לגיל 18 ( אי נ ה זכא ית לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור

אפוטרופו ס ופעולותיה, ללא אישור האפוטרופסים, אל מול המפעילה תהינה בטלות

ומבוטלות אף בדיעבד( .

3.2

3.2 . המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי ישראל י תקף .

3.3

3.3 . המשתמשת בעלת תיבת דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, וכתובת עדכנית לקבלת

דואר בישראל .

44 . הזמנת פריטים דרך האת ר ואופן ביצוע הרכישה

4.1

4.1 . המשתמשת תבח ר את הפריט בהתאם למידה והצבע המבוקשים כפי המוצע באתר

ומחירו .

4.2

4.2 . המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש

ואינם כוללים דמי משלוח .

4.3

4.3 . המפעילה רשאית להציע, מעת לעת, הנחות, הטבות ומבצעים באתר ואף תהא רשאית

בכל עת להפסיק את ההנחות, ההטבות ומבצעים אלה, להחליפם או לשנותם .

4.4

4.4 . ככלל לא יינתנו הנחות/הטבות בכפל על פריטים הנמכרים באתר )אלא אם יצוין אחרת(.

4.5

4.5 . החזר כספי שיוחזר למשתמשת במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה, יהיה

הסכום ששולם בפועל לאחר הנחה/הטבה.

4.64.6 . מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע

ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק.

4.74.7 . אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. המפעילה או מי מטעמה לא תישא

באחריות על פרטים שגויים שהוזנו .

מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים

ואזרחיים.

4.84.8 . המפעילה שומר ת על זכות ה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים

או לא מדויקים ו/או כאשר המשתמשת הינה קטינה )מתחת גיל 18 ( ללא אישור

אפטורופסים .

55 . אמצעי תשלום

5.15.1 . הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מכל הסוגים, ובכפוף לאישור

העסקה ע"י חברת האשראי; וכן באמצעות חשבון PayPal .

5.25.2 . במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל המשתמשת הודעה מתאימה

וחשבונ ה לא יחויב בגין העסקה .

5.35.3 . השלמת הליך הרשמה או עסקה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות

הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המשתמשת לאחר ביצוע הליך ההרשמה או

העסקה. למען הסר ספק אין בחיוב המשתמשת בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה

ו/או שהשירות יינתן בסופו .

5.45.4 . התשלום בעבור המוצרים באתר אפשרי גם באמצעות שירותי PayPal וכל ההוראות

החלות לגבי כרטיסי אשראי בתנאי שימוש אלו, יחולו גם לגביהם בשינויים המחויבים .

6

6 . שילוח ואספקת המוצרים למשתמש ת

6.1

6.1 . משלוח הפריטי ם יתבצע ישירות לכתובת המשתמשת ו/או ליעד אחר לפי בחיר תה.

6.2

6.2 . המפעילה תספק את הפריטים כאמור לחברת השילוח/דואר ישראל ואת כתובת ה של

המשתמשת כפי שציינה באתר בעת הזמנ תה.

6.3

6.3 . תשלום עבור המשלוח יתבצע בעת הרכישה של הפריטים באמצעות כרטיס האשראי

ויצטרף לתשלום עבור הפריטים ולא יהיה ניתן לבטל החיוב בעבור המשלוח מכל סיבה

שהיא .

6.4

6.4 . אספקת הפריטים מהאתר למשתמשת נעשית על ידי שימוש בחברת שילוח חיצונית

ונעשית בכפוף למדניות חברת השילוח, כפי שיעודכן מעת לעת והמפעיל ה אינה אחראית

לפעילות ופעולות חברת השילוח החיצונית .

6.5

6.5 . זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים באתר הינם בימי חול, מראשון ועד חמישי משעה

09:30 ועד לשעה 17:00 ואינם כוללים את ימי שישי שבת, חגים, מועדים שביתות,

השבתות ו/או כוח עליון )לרבות מצב רפואי בעקבות מגיפת הקורו נה( – במקרה זה תצא

הודעה מסודרת באתר ככל ויתכנו עיכובים.

6.6

6.6 . מובהר, כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים ו/או

עיכובים בזמני האספקה עקב נסיבות התלויות בחברות השליחויות ו/או צדדי ג' אחרים,

ושאינם תלויים במפעילה.

6.7

6.7 . המפעילה אינה מתחייבת לזמן אספקה ולא תהא אחראית לכל עיכוב באספקת הפריטים

למשתמשת שייגרם בשל פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או בלתי מלאים, שמס רה

המשתמשת.

6.8

6.8 . אספקת הפריטים למשתמשת תותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמשת )בהתאם

לדרישת המפעילה ( וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין

ביצוע הרכישה .

6.9

6.9 . עלות דמי משלוח לכתובת הלקוח הינה 30 .₪

למען הסרת ספק, המשתמשת מאשר ומסכימה כי ככל ותבוטל העסקה על ידה מכל סיבה

שהיא, בכפוף לדין, אין השבה של עלות דמי המשלוח וכן בכפוף ליתר הוראות תקנות הגנת

הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א- 2010 .

77 . ביטול עסקה ע" י המשתמשת

7.17.1 . המשתמשת רשאית לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת

הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו )להלן: "החוק"(, באמצעות מסירת הודעה

בכת ב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף 2.6 להלן

בתקנון זה .

7.27.2 . המשתמשת רשאי ת לבטל עסקה, תוך 14 מיום ההרשמה או ביצוע העסקה ובמקרה של

מתן שירות, עד 14 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת השירות .

7.37.3 . החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה

הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי

סכום התשלום ששולם בפועל .

7.47.4 . לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים / שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון

מתנות, הטבות וכדומה .

7.57.5 . החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע בכפוף להצגת חשבונית

בגין ביצוע העסקה, ובהתאם למועדים שנקבע בסעיף 7.2 לעיל.

7.67.6 . למען הסרת ספק ביטול רכישת פריטים הינה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

.167.6.1 . טובין שהמחיר ששולם בעדם עולה על 7 50 שקלים חדשים ;

7.6.27.6.2 . ביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם למפעילה והטובין לא נפגמו

ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש;

7.6.37.6.3 . החזרת הטובין פיסית לכתובת המפעילה באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת

לאי-עשיית שימוש בהם .

7.77.7 . באחריות המשתמשת לוודא השבת הפריטים לכתובת מפעילה – באמצעות השבה פיסית

ו/או באמצעות השבה ע"י דואר רשום + אישור מסירה .

7.87.8 . אין החזר ולא ניתן לבטל עסקה בכל הנוגע לרכישת הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים ;

7.97.9 . ביטלה המשתמשת את הסכם הרכישה, רשאית המפעילה לגבות מהצרכן דמי ביטול

בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך

מביניהם .

בנוסף, המפעילה תקזז את עלות דמי המשלוח ע"ס 30 . ₪

7.107.10 . נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף

אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת

כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה

ממנו .

88 . ביטול עסקה ע" י המפעילה

המפעילה תהיה רשא ית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים :

8.18.1 . אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל המשתמשת, בין אם במחיר

מוצר/שירות ובין אם בתיאור ומפרט המוצר/שירות .

8.28.2 . אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר

המוצר /שירות ו/או תיאור המוצר/שירות .

8.38.3 . במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור:

פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות,

שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, מגיפת קורונה )ו/או אירוע בריאותי כלל עולמי(

תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של

המפעילה.

8.48.4 . במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכיש ה סיטונאית ו/או כי המוצרים

נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו .

8.58.5 . אם נגמר השירות ו/או אין מקום פנוי בהרשמה מסוימת לאחר או לפני הליך הרישום.

8.68.6 . כאשר קיים חשש, על פי שיקול דע תה של המפעיל ה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל .

9

9 . קניין רוחנ י :

9.1

9.1 . כל התכנים ו/א ו הנתונים ו/א ו המיד ע ו/או היצירות )כהגדרת ן בחו ק זכות יוצרי ם

התש"ח - 2007 ו/א ו הגדרה בכל דין( הינן קניינ ה הבלעדי ש ל המפעיל ה ו/או של צדדי ם

שלישיים מטעם המפעיל ה )להלן: "הקניין הרוחני"( ;

9.2

9.2 . התכנים ו/א ו הנתוני ם ו/או המידע ו/א ו היצירו ת יוגדר ו באופן הנרח ב ביות ר

והמשתמשת מוותרת באופ ן מוחלט ובלתי חוז ר על כל טענה אודו ת חוס ר ידיעת הדין .

9.3

9.3 . היצירות , קולקציו ת והתמונות , קטע י הוידאו וכל חומר מכל מי ן וסוג המוגן על פ י כ ל

די ן הינו קניינה הבלעדי ש ל המפעיל ה ולא נית ן לעשו ת בו כל שימוש מכל מי ן וסו ג שהו א

ללא אישור המפעילה בכתב ומראש .

9.4

9.4 . סימ ן המסח ר " koridesign " ו/א ו המות ג " KORI " ו/א ו הלוגו המופי ע בתחילת התקנו ן

הינו סימנ י המסחרי של המפעילה בין אם סימנ י המסח ר רשומים ובין אם לאו )להלן :

"סימני המסחר"( .

9.5

9.5 . המפעילה הינ ה בעלת הסימ ן המסחרי של FASHION KORI , ולמפעילה הזכות הבלעדי ת

והייחודי ת בסימני המסחר.

9.6

9.6 . אין לבצע כל פעולה מכל שיש בה שימוש ו/או הטעי ה ו/א ו חשש להטעיה ו/או פגיע ה

ו/או דילול ו/א ו שימו ש במוניטי ן של סימני המסחר.

9.7

9.7 . אי ן לעשות כל שימוש בסימנ י המסח ר של החברה , לרבו ת שימוש בסימנ י מסחר הדומי ם

להם )שעלולים להטעות בהתאם להוראות הדין( מבלי לקבל הסכמת החברות בכת ב

ומראש .

9.8

9.8 . כל שימוש שלא כדין בקניין הרוחני של החברה, לרבות בסימניה המסחריים – יקנ ה ל ה

זכות תביע ה כנגד המשתמשת המפרה .

10

10 . שונות:

10.1

10.1 . הפרטיות המשתמשים באתר חשובה למפעיל ה מאוד.

10.2

10.2 . המפעילה מנהלת את האתר בסטנדרטים הגבוהים ביותר של פרטיות והגנה על מידע

אישי .

10.3

10.3 . המפעילה פועל ת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א 1981 ושואפת לעמוד

בכל דרישות החוק.

10.4

10.4 . המפעילה מחויבת להגן על פרטיות המשתמשת ועל שמירת פרטי ה ככל ונמסרו לחברה .

11

11 . תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודי ת

11.1

11.1 . על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבית המשפט בתל-אבי ב-יפ ו

)ברח' וויצמן 1 תל אביב( תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לתקנון

השימוש ולשימוש באתר .

1212 . שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל המפעילה באמצעות :

דוא"ל: kori.organicfashion@gmail.com

אינסטגרם: @kori_design

באמצעות שירות לקוחות המפעילה בטלפון: 054-2064055 .

תקנון זה עודכן ביום 29/11/2020 .